Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden M. Nooyen Kunststoffen


M. Nooyen Kunststoffen, gevestigd te (5476 LD) VORSTENBOSCH aan de Peelstraat 12a,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 16077713

Artikel 1 : Toepasselijkheid
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen, prijsopgaves en leveringen betreffende
       M. Nooyen Kunststoffen, hierna tevens aangeduid als : M. Nooyen,te verrichten leveringen en/of werkzaamheden.
1.2  M. Nooyen verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die door afnemers van toepassing
       werden of worden verklaard, tenzij en voor zover M. Nooyen uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid daarvan
       heeft aanvaard.
1.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen, leveringen en gedragingen van M. Nooyen,
       voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Artikel 2 : Aanbiedingen en bevestigingen
2.1  Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd zolang
       M. Nooyen niet aan afnemers heeft bevestigd met acceptatie akkoord te gaan.

Artikel 3 : Betaling
3.1  Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is        overeengekomen, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande        ingebrekestelling is vereist.
3.2  Zonder uitdrukkelijke toestemming van M. Nooyen is het de wederpartij niet toegestaan zijn
       betalingsverplichting(en) jegens M. Nooyen op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering
       van de wederpartij op M. Nooyen, uit welke hoofde dan ook. De wederpartij kan zich jegens M. Nooyen niet
       beroepen op een retentierecht.

Artikel 4 : Leveringen en retouren
4.1  Levering geschiedt op een in de overeenkomst overeengekomen plaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2  De door M. Nooyen opgegeven termijnen waarbinnen de producten worden geleverd en/of diensten worden verricht,
       gelden steeds bij benadering en gelden voor M. Nooyen niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is        overeengekomen.
4.3  Ingeval van niet tijdige levering is M. Nooyen eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
4.4  Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de wederpartij geen
       recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting,
       doch slechts de keuze om binnen een door de wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog nakoming
       te verlangen, dan wel de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
4.5  M. Nooyen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een schadevergoeding door de wederpartij als gevolg van
       geleverde producten die niet overeenkomen met de aangegeven producten in de opdrachtbevestiging of afleverbon.
       De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het controleren van alle geleverde materialen.
4.6  Uit voorraad geleverde producten worden na levering alleen retour genomen en vergoed, mits deze in originele
       staat (schoon en onbeschadigd) worden aangeboden.
4.7  Speciaal bestelde producten worden na levering niet retour genomen en worden dus zodanig niet vergoed.

Artikel 5 : Levertijd
5.1  Opgegeven levertijden gelden bij benadering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2  De overeengekomen levertijd gaat in, zodra M. Nooyen de opdracht schriftelijk heeft aanvaard,
       in het bezit is van alle door de afnemer bij de opdracht te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens heeft ontvangen.
5.3  Ten aanzien van de levertijd gelden goederen als geleverd, zodra M. Nooyen kennis geeft van hun gereedheid ter verzending of        beproeving.

Artikel 6 : Garanties
6.1  Indien M. Nooyen garantie(s) verleent voor materiaal- en/of fabricagefouten, houdt een geslaagd beroep op die
       garantie(s) uitsluitend in dat M. Nooyen naar haar keuze de betreffende producten zal herstellen, vervangen,
       danwel de door de wederpartij betaalde prijs (deels) restitueert tegenover teruggave van de geleverde producten.
6.2  Ten aanzien van door M. Nooyen van derden betrokken materialen, zaken en/of producten is M. Nooyen slechts
       aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden indien en voor zover zij op haar beurt van de betreffende
       derden ter zake garantie(s) heeft verkregen. Op geleverde gegalvaniseerde stalen dakgoten wordt geen garantie
       verleend op slijtage/mankementen als gevolg van eventueel opgelopen beschadigingen voor- tijdens- of na de montage,
       geen of slecht onderhoud aan de binnenzijde van de dakgoot, te weinig gebruikte gootuitlopen.
6.3  De wederpartij kan aan de eventuele garantie(s) van M. Nooyen geen andere rechten ontlenen,
       dan als vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel, met name niet het recht op enige vergoeding van schade of slijtage bij het gebruik van        producten ontstaan.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud
7.1  Alle door M. Nooyen geleverde producten blijven eigendom van M. Nooyen tot aan het moment van algehele voldoening
       van al hetgeen M. Nooyen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) te vorderen heeft.
       Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming
       van zodanige overeenkomst.Het eigendom gaat voorts pas dan op de wederpartij over, wanneer deze alle vorderingen van
       M. Nooyen ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft.
       Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of
       deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
7.2  Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt M. Nooyen onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om,
       indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens M. Nooyen niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
       tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende producten weer tot
       zich te nemen.
7.3  Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de wederpartij verplicht om onmiddellijk de beslag leggende        deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van M. Nooyen,
       alsmede M. Nooyen ter zake te informeren.

Artikel 8 : Toepasselijk recht en geschillen
8.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen M. Nooyen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
       De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2  De Nederlandse tekst van de Leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
8.3  Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de overeenkomst(en) en/of deze leveringsvoorwaarden
       zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch,
       tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. M. Nooyen is echter steeds gerechtigd het geschil
       voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de wederpartij,
       bevoegd is van het geschil kennis te nemen.